Niet meteen geschikt voor de woning

Biogas is in eerste instantie niet geschikt voor het gebruik in woningen. Daarvoor moet het eerst omgezet worden naar groengas. Groengas is een alternatieve brandstof voor aardgas in woningen en een tijdelijke, duurzame brandstof voor hybride warmtepompen.

Mestvergisting op kleine en op grote schaal

Wij transporteren nu al biogas naar bedrijven die stoom en warmte met hoge temperatuur nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat doen we nu op kleine schaal.

Koeien in de wei

Hoe werkt dit precies?

De mest wordt in de stal gescheiden van de urine met een hellingsysteem: de urine stroomt naar beneden terwijl de vastere mest blijft liggen. Een mestschuiver brengt de mest naar de vergister, waar hij samenkomt met de urine. Zo ontstaat een reactie waarbij methaan vrijkomt. Het is heel belangrijk dat de urine en mest elkaar niet raken voor het de vergister in gaat. Methaan is een belangrijk broeikasgas, dus als dat niet in de lucht terechtkomt, scheelt dat een hoop uitstoot.

Het gasmengsel dat in de vergister ontstaat, is biogas. Dat transporteren we het via ons netwerk naar afnemers. Daarnaast gebruiken de boeren het restant uit de mestvergister om het grasland te bemesten. Het gebruiken van dit zogenaamde digistaat zorgt voor minder gebruik van kunstmest. Dus biogas zorgt voor groene bedrijven en nog groenere boerenerven.

En op grote schaal?

In de toekomst gaan we op verschillende locaties op grote schaal geproduceerd biogas omzetten naar groengas en invoeden op een nieuw aan te leggen biogasnetwerk. Koemest, maar ook andere biomassa als bermgras of zuiveringsslib worden in een soort vergistingfabriek aangevoerd en verwerkt tot biogas en omgezet naar groengas.

Contact opnemen

Meer weten over mestvergisting?

Ferdinand Borsje Biogasexpert